1-10 сарын нислэг

  • ОУ-ын өнгөрөлт
  • ОУ-ын хөөрөлт, буулт
  • Орон нутаг

7 хоногийн нислэг

  • ОУ-ын өнгөрөлт
  • ОУ-ын хөөрөлт, буулт
  • Орон нутаг
Display Date and Time in Javascript

нислэг Монгол улсын агаарын зайгаар нэвтрэн өнгөрлөө

2017 онд нийт
140+
авиа компанийн нислэгт
үйлчилж байна

6 сард 1184 нислэгт
Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүллээ

2017 оны aюулгүй
ажиллагааны үзүүлэлт
SPI:0.0246