Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албанд

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг болон Засгийн газjын 2017 оны 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт”-ыг тус тус хүргүүлж байна. Дэлгэрэнгүй