Аюулгүй ажиллгааны мэдээлэл /2018 оны 1 дүгээр улирал/

Аюулгүй ажиллагааны хэсэг нь “Аюулгүй, үр ашигтай, агаарын тээвэрлэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх” зорилго, “Бүс нутагтаа тэргүүлэх байгууллага болох” зорилтыг хангах мөн ИНД172 дүрмийн шаардлагын дагуу албаны хэсгүүдэд аюулгүй ажиллагааны хяналт тавих, аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг таних, үнэлэх, бууруулах зэргээр нислэгийн зөрчил, дутагдлаас сэргийлж ААУТ хэрэгжүүлэх чиглэлээр Хэсгийн дарга-1, Аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн-2 нийт 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Үзлэг, хяналт, шалгалтыг дараах хэлбэрээр гүйцэтгэж байна. Үүнд:

 • Ажлын байрны үзлэг
 • Хяналт
 1. Ээлжийн үйл ажиллагааны хяналтын хуудас
 2. STCA бүртгэлийн хяналт
 • Шалгалт
 1. НХҮ-ний ажилтны ирүүлсэн мэдээлэл
 2. Агаарын тээвэрлэгч болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэл

Төлөвлөгөөт болон зорилтот ажил

НХҮА-ны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.3.1-д туссан “Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх” ажлын хүрээнд 2015 оноос Аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Док9859 баримт бичгийн дагуу зорилтот түвшинг 5% бууруулж, сэрэмжлүүлэх түвшинг 1SD-ээр хадгалж ажиллаж байна байна.

Lower-consequence safety indicator Аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт /SPI/ Аюулгүй ажиллагааны зорилтот түвшин

/TLS/-5%

Аюулгүй ажиллагааны сэрэмжлүүлэх түвшин

/ALS/-1SD

2015 он 0.0396
2016 он 0.0285 0.0376 0.0956
2017 он 0.0246 0.0271 0.0781
2018 он 0.0234 0.0709

Аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ

1 дүгээр улиралд доорх аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ боловсруулсан байна. Үүнд:

 1. ADS-B нэвтрүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ
 2. Эсрэг чиглэлд баримтлах 30км тууш зайчлалыг хасах үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ

Баримт бичгийн хяналт

НХҮА-ны хэсгүүд болон Орон нутгийн НХҮ-ний нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хэрэгжих журам, заавар, ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг дараах баримт бичгийн өөрчлөлтүүдэд хяналт хийж холбогдох нэгжид хүргүүлсэн байна. Үүнд:

 1. Өвөрхангай ОНХУБ-ны ҮАЗ
 2. АНХУБ-ны ҮАЗ
 3. ОНХУБ-ны ҮАЗ
 4. Ажиглалтын секторуудын ҮАЗ
 5. Алтай секторын ҮАЗ
 6. ТҮАХ-ын ҮАЗ

Ажлын байрны үзлэг

НХҮ-ний ажлын байрны үзлэгийг “Ажлын байрны үзлэгийн хуудас”-ын дагуу 7 хоног бүр тогтмол хийж, илэрсэн үл тохирлыг залруулах арга хэмжээг тухайн хэсгийн даргатай хамтран хэлэлцэж, шийдвэрлэн залруулах арга хэмжээний зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх хугацааг товлон 2 талаас гарын үсгээр баталгаажуулан албажуулж байна.

Хэсэг Үзлэг хийсэн давтамж
1 улирал Үл тохирол Залруулсан байдал
1 БНХУХ 13 2 2
2 АНХУХ 12
3 ОНХУХ 12
4 НМҮХ 12

Агаарын хөлөг аюултай зайд ойртсон тухай дохиолол STCA ажиллаж, агаарын хөлөг хооронд VI violation ассан талаарх бүртгэлийн хяналт

Он гарснаас хойш агаарын хөлөг аюултай зайд ойртсон тухай дохиолол STCA ажиллаж, агаарын хөлөг хооронд VI “violation” ассан талаарх тохиолдол 141 бүртгэгдсэнэээс 13 тохиолдлыг шалгасан бөгөөд зайчлал алдагдсан зөрчил одоогоор бүртгэгдээгүй байна.

Row Labels AL AP APP CE DO GO MU Grand Total
Бүртгэгдсэн 1 27 1 37 48 16 11 141
Шалгасан 5 1 2 3 2 13
Grand Total 1 27 1 37 48 16 11 141

ААХ-т ирсэн мэдээлэл

Энэ 1 дүгээр улиралд нийт 54 мэдээлэл бүртгэгдсэнийг Ирүүлсэн мэдээллийн төрлөөр нь ангилж үзвэл:

Мэдээллийн төрөл Мэдээллийн төрөл
1 НХҮ-ний өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой /МХ01/ 26
2 Нислэгийн хөдөлгөөний зөрчлийг заавал мэдээлэх хуудас /МХ02/ 2
3 Тоног төхөөрөмжийн ажиллагаатай холбоотой /МХ03/ 22
4 Сэргийлэх ажиллагааны хуудас 3
5 Албан бичиг 1
6 Цахим хаягаар ирсэн
7 Санал, хүсэлтийн хайрцагаар

Дээрх 1 дүгээр улиралд ирүүлсэн мэдээллийг агуулгаар нь ангилж үзвэл:

Row Labels MX01 MX02 MX03 АБ01 САХ1 Grand Total
Агаарын хөлөг
Агаарын хөлөг /Level bust/ 1 1
Агаарын хөлөг /TCAS ашиглалт/ 2 2
Агаарын хөлөг /Битүүмжлэл/ 1 1
Агаарын хөлөг /CANCEL TAKE OFF/ 1 1 2
Агаарын хөлөг /Автомат хариулагч/ 3 1 4
Агаарын хөлөг /Дугуй/ 1 1
Агаарын хөлөг /Навигацийн төхөөөрөмж/ 1 1
Агаарын хөлөг /Радио холбоо/ 2 1 3
Агаарын хөлөг /Транспондер/ 1 1
Агаарын хөлөг /Хөдөлгүүр/ 1 1
Баримт бичиг
Баримт бичиг /БНХУХ/ 2 2
Баримт бичиг /ТҮАХ/ 1 1
Зөвшилцөл
Зөвшилцөл /Ланжоу/ 1 1
Зөвшилцөл /Эрхүү/ 1 1
Зурвас /Хяналт/ 1 1
Нислэгийн зөвшөөрөл /АНБЗХ/ 1 1
Сургалт /БНХУХ/
Сургалт /БНХУХ/ 2 2
Тоног төхөөрөмж
Тоног төхөөрөмж /Ажиглалтын/ 3 13 16
Тоног төхөөрөмж /Холбооны/ 2 8 1 11
Шатахуун асгаралт /Перрон/ 1 1
Grand Total 26 2 22 1 3 54

Үр ашигтай аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх үндэс нь үйл ажиллагаанд оршиж байгаа алдаа дутагдал болон болзошгүй аюул, заналыг эрт илрүүлэх мэдээллийн систем байдаг бөгөөд дараах ажилтнууд мэдээлэл ирүүлж Аюулгүй ажиллагааны сэргийлэх, залруулах, бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан байна.

Нэрс MX01 MX02 MX03 АБ01 САХ1 Нийт
1 Баттөр.Н /99115880/ 1 2 3
2 Сундуй.Д /99080645/ 1 2 3
3 Хашцолмон.Б /99044778/ 1 1 1 3
4 Чингисбаяр.Г /99182584/ 1 2 3
5 Аблай.Б /99271923/ 2 2
6 Батболд.Д /88153515/ batbold.d@mcaa.gov.mn 1 1 2
7 Батнасан.Ё /99846868/ 2 2
8 Бямбадорж.Д /99072212/ 2 2
9 Ганбаатар.Б /99093089/ ganbaatar.b@mcaa.gov.mn 1 1 2
10 Дөлгөөн.Т /99106967/ 2 2
11 Мөнхболор.Б /99065915/ munkhbolor.b@mcaa.gov.mn 1 1 2
12 Отгонболд.Ж /99050713/ 1 1 2
13 Энх-Амар.Д /88111633/ 1 1 2
14 Эрдэнэбат.Ч /99080661/ 1 1 2
15 Амарбаясгалан.Ж /88022914/ 1 1
16 Бадамсамбуу.Д /99082763/ 1 1
17 Баясгалан.Б /99004559/ Сундуй.Д /99080645/ 1 1
18 Баясгалан.Б /99004559/ bayasgalan.bat@mcaa.gov.mn 1 1
19 Баясгалан.Д /99019449/ 1 1
20 Ганбат.Г /99490830/ 1 1
21 Ганбат.Ё /99103831/ 1 1
22 Гылымбек.А /99884217/ 1 1
23 Гэрэлсүрэн.Б /89008555/ 1 1
24 Даваасүрэн.Ц /99184804/ 1 1
25 Мишээл.Б /99028102/ 1 1
26 Мөнхбадрах.Г /95901130/ 1 1
27 Мөнхбаяр.Д /99096942/ 1 1
28 Оргил-Эрдэнэ.Б /99104273/ 1 1
29 Оюунпүрэв.Ө /89008300/ 1 1
30 Уянга.Ган /99199500/ 1 1
31 Цэнгүүн.Ц /89008277/ 1 1
32 Чинтулга.Н /99990612/ 1 1
33 Энхбаатар.Н /99195758/ 1 1
34 Энхмөнх.Б /99245975/ 1 1
35 Энхтүвшин.Б /88112236/ 1 1
36 Эрхүү НХУТ 1001.1.6-49 1 1

НХҮ-ний байгууллагын үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан алдаа, дутагдалтай холбоотой 4, 6 болон 13 дугаарт бүртгэгдсэн нийт 3 мэдээллийг шалгаж тайлан гарч сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллаа. Үүнд:

Огноо /UTC/ МХ Дугаар Утга
1 1/4/2018 0:43 MX01-02 01/04 MX01 Цамхаг ZMUB-ZMKB чиглэлийн MGL7071 агаарын хөлөг гүйлтэнд хойд тээшний хаалганы гэрэл ассан шалтгаанаар 0043-д CANCEL TAKE OFF хийсэн. Мөн 0104-д өмнөх шалтгаанаар зурваснаас зогсоол руу буцсан
2 1/5/2018 9:37 MX02-01 01/06 MX02 Ойртолт RKSI-ZMUB чиглэлийн KAL867 агаарын хөлөг VOR 0935-д өнгөрч НЦ3300 хадгалах захирамж биелүүлээгүйгээс 0935-д хөөрч НЦ3000 өндөр авч зүүн эргэлт хийж байсан ZMUB-ZBAA чиглэлийн MGL223 агаарын хөлөгтэй 230м өндрөөр зөрөх үед VI ассан
3 1/6/2018 6:41 АБ01-01 01/13 АБ01 Төв сектор UIII бэлтгэл аэродром руу явсан THY342 агаарын хөлгийн зөвшилцөл OLDI-оор хийгдээгүй тул Эрхүү санаачлагаар утсаар хийгдсэн

Онцгой нөхцөл байдал болон нөөц төлөвлөгөөний үеийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага.

Энэ улиралд тус албаны ажилтнууд нь доорх хүснэгт дэх 5 онцгой нөхцөл байдал, нөөц төлөвлөгөөний журмын үеийн үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.

Огноо /UTC/ Утга Тайлан
1 1/18/2018 6:59 Төв сектор B8028 дуудлагатай FA7X/M маягийн ZMUB-ZGSZ чиглэлийн агаарын хөлөг 0651-д хөөрч 0659-д 6100 өндрөөс FL150 руу өндөр алдан, “Gear warning check” хийх хүсэлт гаргасан. Улмаар ANIKU0717 тооцон зүүн эргэлтээр хүлээх нислэг хийж, 0720-д буцах шийдвэр гарган 0813-т хэвийн буулт үйлдсэн ЕНУ Б.Баясгалан, А.Сарантуяа, АНУ Б.Энх-Амар, БАНУ Ө.Оюунпүрэв нар “Онцгой нөхцөл байдал” журмын дагуу ажилласан.
2 2/15/2018 4:58 Дорнод сектор AAL125 дуудлагатай KDFW-VHHH чиглэлийн SULOK0458F340 A7205 орж ирсэн агаарын хөлөг 18 минутын турш 126.5Мгц болон 121.5Мгц давтамж дээр холбоо тогтоогоогүй. Хариуцлагын бүс дэх FIN88, KAL902-оор дуудуулж, харанхуй нэвтрүүлгээр агаарын замаас хазайх, танилт хийх захирамж өгөхөд хэрэгжүүлээгүй, мөн Эрхүүтэй завсарлаагүй байсан. 0512-д 126.0Мгц давтамж дээр холбоо тогтоосон ЕНУ Б.Энхмөнх, БАНУ Б.Бадамсамбуу нар “Онцгой нөхцөл байдал” журмын Агаарын хөлгийн холбоо алдагдах үеийн үйл ажиллагаа заалтын дагуу ажилласан
3 2/15/2018 5:10 Мөрөн сектор GCR7966 дуудлагатай EGKK-ZUCK чиглэлийн GINOM0510F370 орж ирсэн агаарын хөлөгт DCT EPKUT өгөх үед навигацийн систем ажиллахгүй байгаа шалтгаанаар 0537-д нөөц систем хэвийн болох хүртэл вектороор нислэг үйлдсэн ЕНУ Б.Энхмөнх, БАНУ Ган.Уянга нар “Онцгой нөхцөл байдал” журмын Агаарын хөлгийн навигацийн төхөөрөмж татгалзах үеийн үйл ажиллагаа заалтын дагуу ажилласан
4 3/9/2018 16:18 Цамхаг ZMUB-RKSI чиглэлийн KAL868 агаарын хөлөг 1618-д хөөрсний дараа МИАТ-ийн Газрын үйлчилгээнээс перрон дээр шатахуун асгарсан талаар мэдээлсэн. Уг мэдээллийн дагуу ҮЗХИ-ээр перрон, ЯЗ, Зурвасыг шалгуулахад перрон дээр бага зэрэг асгарсан, ЯЗ, Зурвас дээр асгарсан зүйл байхгүй гэж мэдэгдсэн. Агаарын хөлөг шатахуун асгаралтын талаар мэдээлэл өгөөгүй бөгөөд RKSI-д 1900-д буусан ЕНУ Ё.Батнасан “ЧХОУНБ-ын Онцгой байдлын үед ажиллах журам Код-5” дагуу ажилласан
5 3/21/2018 19:23 Мөрөн сектор Хариуцлагын бүсэд 15 агаарын хөлөгтэй ачаалалтай үед SAS996D дуудлагатай DARNO1926S1160 гарах агаарын хөлгийн тэмдэгт 1923-д алдагдсан. Радио холбоо шалган танилт шинээр тогтоох оролдлого хийж 2 автомат хариулагч ажиллахгүй болсон илтгэл авч энэ талаар Красноярск-т мэдээлж холбоо завсарласан ЕНУ Т.Дөлгөөн, БАНУ Б.Хашцолмон нар НХҮЕЖ-ын “Нөөц төлөвлөгөөний журам” Агаарын хөлгийн тэмдэгт алдагдсан үеийн үйл ажиллагаа хэсгийн дагуу ажилласан