Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албанд

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хэмжээнд нийтийг хамарсан шинэ жилийн баяр ёслол арга хэмжээг нэгдсэн журмаар байгууллагаас зохион байгуулахгүй болно.
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, нийт бие бүрэлдэхүүний өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон ажлын цаг ашиглалтад удирдлагаас тавих хяналт, ажлын байрны сахилга, дэг журмыг сайжруулж, нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг үүгээр мэдэгдье.