Хөдөлмөрийн дотоод журам

2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөх Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцна уу. Дэлгэрэнгүй.