Журам бусад.

1 Агаарын зайг нисэхэд ашиглах ерөнхий журам
2 Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам
3 Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран ашиглах журам
4 Онцгой үүргийн нислэг үйлдэх журам
5 Тусгай үүргийн нислэг үйлдэх журам
6 Иргэний агаарын хөлгийн онцгой үүргийн нислэгийн журам
7 Нисдэг тэрэгний нислэгийн зохицуулалтын журам
8 Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх журам
9 Иргэний нисэхийн салбарт гарсан осол, зөрчлийг шуурхай мэдээлэх журам
10 Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам
11 Агаарын хөлгийн осол, сүйрлийн үед ажиллах журам
12 Чингис хаан ОУБ-ын онцгой байдлын үед ажиллах журам
13 Онцгой байдал үүссэн тухай мэдээлэл дамжуулах журам
14 Нислэгийн цаг уурын мэдээгээр хангах журам.1-2-р дэвтэр
15 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх журам
16 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бичлэгийн системийг ашиглах журам
17 “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын онцгой байдлын төлөвлөгөө