Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Иргэний нисэхийн тухай Монгол улсын хууль 1999.01.21 Нэмэлт өөрчлөлт: 2017.02.02 УИХ
2 Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай Монгол улсын хууль 2003.05.30 өөрчлөлт: 2015.12.04 УИХ
 3 Улсын нисэхийн тухай Монгол улсын хууль 2003.05.30 өөрчлөлт: 2015.12.04 УИХ
 4 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 оны 5 дугаар сарын 14 УИХ
 5 Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2004 оны 4 дүгээр сарын 15 УИХ
 6 Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 2017 оны 5 дугаар сарын 11 УИХ
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 ИНД-172 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 2010.03.22 ЗТБХБ-ын сайдын 75 дугаар тушаалын 2-р хавсралт
2 ИНД-65 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтныг үнэмлэхжүүлэх” 2011.12.12 ЗТБХБ-ын сайдын 348 дугаар тушаалын Хавсралт
Нэмэлт өөрчлөлт 2013.01.11
3 ИНД-67 “Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ” 2010.05.07 Нэмэлт өөрчлөлт-4 2013.01.22 ЗТБХБ-ын сайд
4 ИНД-71 “Агаарын зайг тогтоох” 2010.04.16 ЗТБХБ-ын сайдын 111 дүгээр тушаалын 8-р хавсралт
5 ИНД-73 “Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай” 2010.04.16 ЗТБХБ-ын сайдын 160 дугаар тушаалын 5-р хавсралт
6 ИНД-75 “Агаарын навигацийн үйлчилгээний стандартууд” 2010.04.16 ЗТБХБ-ын сайдын 111 дүгээр тушаалын 9-р хавсралт
Нэмэлт өөрчлөлт
2011.04.22
2011.10.14
2013.01.11
2011.10.14
7 ИНД-91 “Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм” 2010.04.16 2014.09.14 ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны 04 дүгээр сарын 16–ны өдрийн 112 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
8 Улсын нисэхийн дүрэм-6 2008 оны 440-р тушаалын 6-р хавсралт Батлан хамгаалахын сайдын
“Эрэн хайх, авран туслах ажлыг зохион байгуулах дүрэм”
9 ИНД-138 ”Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа/Search and Rescue” 2010.05.07 ЗТБХБ-ын сайдын 111 дүгээр тушаалын 11 дүгээр хавсралт
10 ИНД-12 “Иргэний нисэхийн дүрэм – 12 осол, зөрчлийн талаар мэдээлэх” 2010.03.22 ЗТБХБ-ын сайдын 77 дугаар тушаалын хавсралт
11 ИНД-307(R1) “Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл” 2003.02.01 Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 353 дугаар тушаалын Хавсралт 15
12 Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах дүрэм 2003.01.23 Дэд бүтцийн сайд, Байгаль орчны сайдын 12/14 дүгээр тушаал
13 Иргэний нисэхийн эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааны бэлтгэл, төлөвлөлтийг зохицуулах хорооны дүрэм 2016.12.06 ЗТХ-ийн сайдын 109-р тушаалын 2-р хавсралт
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Чикагогийн конвенци хавсралт Annex 2 “Rules of the Air” 2005.07 2016.07.11
2 “Чикагогийн конвенци” хавсралт Annex 10 “Aeronautical Telecomunications” Volume II 2016
3 “Чикагогийн конвенци” хавсралт Annex 11“Air Traffic Services” 2016
4 “Чикагогийн конвенци” хавсралт Annex 12 “Search and Rescue” 2004.07 2007.11.22
5 “Чикагогийн конвенци” хавсралт Annex 17 “Security” 2017.08.03 2017.08.03
6 “Чикагогийн конвенци” хавсралт Annex 19 “Safety management” 2013.07
7 Doc 4444 ATM/501 Air traffic management 2016
8 Doc7030 “Regional Supplementary” 2008 amend 2014.04.25
9 Doc 8400, Abbreviations and Codes; ‘’ICAO-ийн товчлол болон кодууд’’  2010
10 Doc 9432-An925Manual of Radiotelephony 2007
11 Doc9859-AN/474 Safety Management Manual /SMM/ 2013
12 Иргэний нисэх Ерөнхий нэр томьёо,тодорхойлолт MNS 6409:2013 2013
13 Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж “MNS6478:2014” 2014
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
 1 ИНД172-01 “Зөвлөмжийн цуврал”
Радио-холбооны гарын авлага Radiotelephony manual
 2016.08.09 НААХЗГ-ын даргын А/33 тоот тушаалын Хавсралт
 2 ИНД172-02 “Зөвлөмжийн цуврал” ATS- Aerodrome Air Traffic Control  2016.08.09
 3 ИНД172-03 “Зөвлөмжийн цуврал” ATS-Transmission of Graphical Meteorological Information by Voice  2016.08.09
 4 ИНД-12-01 Зөвлөмжийн цуврал “Осол, зөрчлийн талаар мэдээлэх”  2016.02.04  Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, хяналт зохицуулалтын газрын даргын А/22 тоот тушаалын Хавсралт 1
а. Албаны журам

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 НХҮ-ний ерөнхий журам ЖУ-009 2017.05.01 ИНЕГ-ын даргын 2017 оны 05-р сарын 01-ний А/271 дүгээр тушаал
2 НХҮ-ний ажилтны сургалт, дадлагын журам 172.53(а.б.в.г.д) ЖУ-010 2015.10.06 ИНЕГ-ын дэд дарга ЗҮАЗ-ын 3-р бүлэг
3 НХҮ-ны ажилтны ур чадварыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах, ажлын байранд томилох журам 172.51(б.е) ЖУ-011 2015.10.06 ИНЕГ-ын дэд дарга ЗҮАЗ-ын 1.9
4 Баримт бичгийн хяналт, бүртгэл түгээлтийн журам ЖУ-012 2015.10.06 ИНЕГ-ын дэд дарга ЗҮАЗ-т нэмэлтээр
5 Хилийн агаарын бүсэд нэвтэрч нислэг үйлдэх агаарын хөлөгт НХҮ үзүүлэх журам ЖУ-013 2013.10.01 АНҮГ-ын дарга
6 AIRCON2100 автомат системийн өгөгдлийн санд өөрчлөлт оруулах журам ЖУ-014 2017.11.08 АНБЗХ-ийн дарга
7 Түр аэродромд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх журам ЖУ-015 2008.08.26 ИНЕГ. Аэронавигацийн үйлчилгээ хариуцсан дэд дарга
8 Нислэгийн онцгой нөхцөл, байдал болон осол, зөрчлийн талаар мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах журам ЖУ-016 2017.05.11 ИНЕГ-ын даргын А/297 дугаар тушаал
9 Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын журам ЖУ-017 2015.10.06 НХУГ-ын дарга
10 Чанар хяналтын журам ЖУ-018 2017.06.06 НХУГ-ын дарга
11 ЭХАТ үйл ажиллагаа явуулах хилийг тодорхойлох журам ЖУ-019 2015.12.15 НХҮА-ны дарга
12 ADS-B системийг НХ-ний нөхцөл байдлыг мэдэх зорилгоор ашиглах түр журам ЖУ-020 2016.01.19 НХУГ-ын дарга
13 Аэродромын автомат мэдээллийн үйлчилгээний журам ЖУ-021 2016.03.21 НХҮА-ны дарга
14 НХҮА-ны ажилтны дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг хэрэглэх журам 2016.09.21 НХҮА-ны дэд дарга
15 Хуримтлалын журам 2015.12.22

б. Гадны журам

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Агаарын зайг нисэхэд ашиглах ерөнхий журам 2007.12.29 Засгийн газрын 358 дугаар тогтоол
2 Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам 2007.11.08 Батлан хамгаалахын сайд, ЗТАЖ-ын сайдын хамтарсан 390/180 дугаар тушаалын хавсралт 1
3 Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран ашиглах журам 2007.11.08 Батлан хамгаалахын сайд, ЗТАЖ-ын сайдын хамтарсан 390/180 дугаар тушаалын хавсралт 2
4 Онцгой үүргийн нислэг үйлдэх журам 2007.08.01 Батлан хамгаалахын сайдын №264 дүгээр тушаалын 1-р хавсралт
5 Тусгай үүргийн нислэг үйлдэх журам 2007.08.01 Батлан хамгаалахын сайдын №264 дүгээр тушаалын 2-р хавсралт
6 Иргэний агаарын хөлгийн онцгой үүргийн нислэгийн журам 2004.10.21 ИНЕГ-ын дарга, Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын даргын хамтарсан 403/356  дугаар тушаал
7 Нисдэг тэрэгний нислэгийн зохицуулалтын журам 2003.12.12 ИНЕГ-ын даргын 527 дугаар тушаал
8 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам 2016.01.14 ИНЕГ-ын даргын А/30 дугаар тушаалын хавсралт
9 Иргэний нисэхийн салбарт гарсан осол, зөрчлийг шуурхай мэдээлэх журам 2004.12.02 ИНЕГ-ын даргын 472  дугаар тушаалын хавсралт
10 Аюулгүй ажиллагаа мэдээлэл дамжуулах журам 2016.11.17 ИНЕГ-ын даргын А/786-р тушаалын хавсралт
11 Агаарын хөлгийн осол, сүйрлийн үед ажиллах журам 2010.06.17 МУ-ын шадар сайд болон Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын хамтарсан 33/216 дугаарын тушаалын хавсралтаар батлагдсан.
12 Онцгой байдал үүссэн тухай мэдээлэл дамжуулах журам 2007.06.29 ЗТАЖЯ-ны сайдын 106 дугаар тушаал
13 Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам 1, 2-р дэвтэр 1-р 2016.12.15 2-р 2010 ИНЕГ-ын дарга, ЦУОШГ-ын даргын хамтарсан А/659/217 дугаар тушаал
14 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үед агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах журам 2011.12.13 ИНЕГ-ын дарга, Цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын хамтарсан тушаалаар
15 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бичлэгийн системийн ашиглах журам 2014.05.28 ИНЕГ-ын даргын 07/1274 дүгээр тушаалаар ИНЕГ-ын дарга, НТОЗШША-ны дарга
16 Аэронавигацийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны журам 2010.06.19 ИНЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Аэронавигацийн үйлчилгээний газрын дарга
17 Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх журам 2010.04.20 ИНЕГ-ын даргын А/119 дүгээр тушаалын 1-р хавсралт
18 Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн мэргэжлийн үнэмлэх эзэмшигч ИНЕГ-ын албан тушаалтан, мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур, чадварыг хадгалах журам 2016.02.05 ИНЕГ-ын даргын А/81 дүгээр тушаалын хавсралт
19 НХҮ-ний ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох журам 2013.08.15 ИНЕГ-ын даргын А/442 дугаар тушаалын хавсралт 1
20 НХҮ-ний ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох журам 2013.08.15 ИНЕГ-ын даргын А/442 дугаар тушаалын хавсралт 1
21 ИНЕГ-ын шагнал олгох журам 2016.04.27 ИНЕГ-ын даргын А/294 дүгээр тушаал
22 Иргэний нисэхийн заналхийллийн үед авах арга хэмжээний нэгдсэн журам 2010.03.19 Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 71-р тушаалын хавсралт
23 Согтуурлын түвшин хэмжих багаж ашиглан сорил хийх журам 2016.12.19 ИНЕГ-ын даргын А/893 дугаар тушаалын хавсралт
24 “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Перрон удирдлага, зохицуулалтын журам 2017.11.07 Чингис хаан ОУНБ-ын захирлын А/110 дугаар тушаал
25 ИНЕГ-ын мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам 2015.10.02 ИНЕГ-ын даргын А/620 дугаар тушаалын хавсралт

в. Харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 НХҮА болон “Чингис хаан” ОУНБ хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам ХЖ-001 2017.02.02 ИНЕГ-ын НХҮА-ны дарга, ИНЕГ-ын “Чингис хаан” ОУНБ-ын захирал
2 НХҮА болон ТХНҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам ХЖ-002 2016.03.28 НХҮА-ны дарга, ТХНҮА-ны дарга
3 НХҮА болон НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам ХЖ-003 2017.02.24 ИНЕГ-ын АНБЗХ-ийн дарга
4 НХҮА болон Зэвсэгт хүчний 303 дугаар анги хоорондын харилцан ажиллагааны журам ХЖ-004 2017.12.18 НХҮА-ны дарга, Зэвсэгт хүчний 303-р ангийн захирагч
5 ИНЕГ-ын сургалтын төв болон НХҮА-ны харилцан ажиллагааны гэрээ ХЖ-005 2017.12.01 НХҮА-ны дарга ИНЕГ-ын сургалтын төв
6 НХҮА-ГТҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам ХЖ-006 2015.11.17 НХҮА-ны дарга ГТҮА-ны дарга
7 НХҮА-НЖБА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам ХЖ-007 2017.11.22 НХҮА-ны дарга НЖБА-ны дарга

а. НХҮА болон хэсгүүдийн ҮАЗ

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 НХҮБ-ын үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-001 2015.10.06 НХУГ-ын дарга
2 Технологи үйл ажиллагааны хэсгийн үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-003 2016.01.07 НХҮА-ны дарга
3 Шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-004 2017.09.18 НХҮА-ны дарга
4 Эрэн хайх авран туслах мэдээлэл зохицуулах төвийн  үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-005 2017.11.23 НХҮА-ны дарга
5 Эмчийн үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-006 2016.10.28 НХҮА-ны дарга
6 Сургалт дадлагын хэсгийн үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-009 2017.04.20 НХҮА-ны дарга
7 Мэдээллийн технологийн хэсгийн үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-010 2017.04.27 НХҮА-ны дарга

б. Сектор болон АБ-ны ҮАЗ

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 “Төв” секторын үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-010 2015.07.20 НХУГ-ын дарга
2 “Мөрөн” секторын үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-012 2015.07.20 НХУГ-ын дарга
3 “Говь” секторын үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-014 2015.07.20 НХУГ-ын дарга
4 “Дорнод” секторын үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-016 2015.07.20 НХУГ-ын дарга
5 “Алтай” секторын үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-018 2015.07.20 НХУГ-ын дарга
6 “Нислэгийн өгөгдлийн” ажлын байрны үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-020 2015.07.20 НХУГ-ын дарга
7 “Аэродромын удирдлагын”  байрны үйл ажиллагааны заавар “Улаанбаатар” ҮЗ-022 2016.07.04 НХУГ-ын дарга
8 “Арцат” ажлын байрны үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-026 2016.09.15 НХУГ-ын дарга
9 “Ойртолтын ажиглалтын удирдлагын” байрны үйл ажиллагааны заавар “Улаанбаатар” ҮЗ-028 2016.07.04 НХУГ-ын дарга
10 “Зохицуулагчийн”  ажлын байрны үйл ажиллагааны заавар “Улаанбаатар” ҮЗ-030 2016.07.04 НХУГ-ын дарга
11 “Туул” ажлын байрны үйл ажиллагааны заавар ҮЗ-032 2016.09.15 НХУГ-ын дарга

в. ОННБ-уудын ҮЗ

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 “Баян-өлгий” -С ҮЗ-040 2017.01.31
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
2 “Ховд” -С ҮЗ-042 2016.11.01
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
3 “Увс” -С ҮЗ-044 2017.01.31
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
4 “Хөвсгөл”-С ҮЗ-046 2017.02.21
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
5 “Дорнод”-С ҮЗ-048 2017.02.21
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
6 “Овоот”-С ҮЗ-050 2017.02.21
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
7 “Оюутолгой”-С ҮЗ-052 2016.05.11
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
8 “Өмнөговь”-С ҮЗ-054 2017.02.21
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
9 “Тавантолгой”-С ҮЗ-056 2017.02.21
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
10 “Баянхонгор” -D ҮЗ-058 2017.03.15
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
11 “Говь-Алтай” -D ҮЗ-060  2017.05.23
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
12 “Завхан” -D ҮЗ-062  2017.05.23
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
13 “Өвөрхангай” -D ҮЗ-064 2017.05.23
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
14 “Хэнтий” -D ҮЗ-068  2017.05.01
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
15 “Сүхбаатар” -G ҮЗ-066 2016.02.15
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
16 “Булган” -G ҮЗ-070 2018.01.09
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
17 “Дундговь” -G ҮЗ-072 2017.12.15
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
18 “Тосонцэнгэл” -G ҮЗ-074 2017.12.20
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
19 “Хар-хорин” -G ҮЗ-076 2015.10.13
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
20 “Хатгал” –G ҮЗ-078 2012.08.29
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар
21 “Ховд Булган” -G ҮЗ-080 2016.07.04
Аэродром ойртолтын удирдлагын байрны үйл ажиллагааны заавар

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр 2016.04.14 Зам, тээврийн сайдын 94 дүгээр тушаал
2 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр 2007  Засгийн газрын 2007 оны 175-р тогтоолын хавсралт
3 “Чингис хаан” ОУНБ-ын аюулгүй байдлын хөтөлбөр 2008.06.15 ИНЕГ-ын даргын 771 тоот тушаал
4 Аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр АХ-001 2015.10.06
5 Аюулгүй байдлын хөтөлбөр АХ-002 2017.03.15 ИНЕГ-ын АНБЗХ–ийн дарга
6 Хүний хүчин зүйлийн хөтөлбөр ХХ-001 2015.10.06
7 Ажлын байрны дадлагын багц хөтөлбөр 2016.03.18 НААХЗГ
+ өөрчлөлт 2016.06.28 НХҮА-ны дарга
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Чанарын гарын авлага 2016.03.18 + өөрчлөлт 2016.06.28 НААХЗГ, НХҮА-ны дарга
2 ОLDI гарын авлага
а. Хөрш зэргэлдээх НХУТ харилцан ажиллагааны гэрээ

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Улаанбаатар-Эрхүү ГЭ-001 2017.06.01 НХУТ-ын дарга
2 Улаанбаатар- Красноярск ГЭ-002 2014.09.18 НХУТ-ын дарга
3 Улаанбаатар-Новосибирск ГЭ-003 2012.11.15 НХУТ-ын дарга
4 Улаанбаатар-Бээжин ГЭ-004 2017.12.01 НХУТ-ын дарга
5 Улаанбаатар- Хөххот ГЭ-005 2017.12.01 НХУТ-ын дарга
6 Улаанбаатар-Ланжоу ГЭ-006  2017.12.01 НХУТ-ын дарга
7 Улаанбаатар-Хайлаар ГЭ-007  2017.12.01 НХУТ-ын дарга
8 Улаанбаатар-Урумчи ГЭ-008 2017.12.01 НХУТ-ын дарга

б. Цаг уурын байгууллагатай харилцан ажиллах гэрээ

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ 2017.10.06 ИНЕГ-ын дарга, ЦУОШГ-ын дарга
2 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагааны үед агаарын хөлгийн нислэгийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар хамтран ажиллах тухай гэрээ 2017.04.04 ИНЕГ-ын дарга, ЦУОШГ-ын дарга
3 НХҮА болон НЦУТ хоорондын хамтран ажиллах гэрээ 2016.08.04 НХҮА-ны дарга НЦУТ-ийн дарга

в. Нисэх буудлуудтай хамтран ажиллах гэрээ

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 ИНЕГ болон “Таван толгой” нисэх буудал ХХК хоорондын хамтран ажиллах гэрээ ГЭ-070 2014.12.30 ИНЕГ,“Таван толгой” нисэх буудал ХХК
2 “Эй Си Эйч Сервисес” ХХК ГЭ-072 2017.05.24 ИНЕГ,“ Хан-Бумбат” нисэх буудал ХХК
“Хан-Бумбат” НБ
3 “Саусгоби Сэндс” ХХК ГЭ-074 2016.06.28 ИНЕГ,“Овоот” нисэх буудал ХХК
75/16 тоот гэрээ

г. ЭХАТ чиглэлээр байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Онцгой байдлын ерөнхий газар 2013.11.01 ИНЕГ-ын дарга болон ОБЕГ-ын дарга
Хугацаагүй
2 Хил хамгаалах ерөнхий газар 2015.04.06 ИНЕГ-ын дарга болон Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга
Хугацаагүй
3 Цагдаагийн ерөнхий газар 2015.10.20 Хугацаагүй ИНЕГ-ын дарга болон Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга
4 ИНЕГ болон ЗХЖШ хоорондын нисэхийн ЭХАТ үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах тухай гэрээ 2017.12.25 ИНЕГ-ын дарга болон ЗХЖШ-ын дарга

Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд  нисэхийн эрэн хайх, авран туслах салбарт хамтран  ажиллах тухай ХЭЛЭЛЦЭЭР 2006.07.11
2 Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Оросын Холбооны Улсын Холбооны аэронавигацийн алба болон Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газар хоорондын хамтын ажиллагааны тухай АЖЛЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР 2008.04.11
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 “Агаарын навигаци-2024” стратеги төлөвлөгөө 2017.09.22 ИНЕГ-ын даргын А/605 дугаар тушаал
2 “Чингис хаан” ОУНБ-ын онцгой байдлын төлөвлөгөө 2017.09.15 НИЕГ-ын даргын 2017 оны 09-р сарын 15-ны А/591  дугаар тушаал
3 Иргэний нисэхийн эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааны нэгдсэн  төлөвлөгөө 2014.12.17 ИНЕГ-ын дарга
4 НХҮА-ны 2018 оны төлөвлөгөө
5 НХҮ-ний менежментийн нөөц төлөвлөгөө 2015.12.14 ИНЕГ-ын даргын А/834 дугаар тушаал
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны заавар 2017.11.15 ИНЕГ-ын АНБЗХ-ийн дарга
2 Улаанбаатар болон Эрхүү бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвүүд хооронд OLDI өгөгдөл солилцох туршилтын үеийн үаз
3 Аэродромын ойртолтын удирдлагын байран дахь AIRCON2100 НХУ-н автоматжуулсан системийн ажиллагаанд мониторинг хийх заавар 2014.10.10 өөрчлөлт  2017.12.19 НБҮГ-ын Нисэх буудлын зохицуулалтын хэлтсийн дарга
4 Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын уламжлалт навигаци ашигласан хэрэглэлийн нислэгийн журмуудыг нислэгээр шалган батлах үед нислэгийн хөдөлгөөний мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх түр заавар
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Нислэгийн онцгой тохиолдлын үеийн хяналтын хуудас (Checklist)
Нэр Индэкс Баталсан огноо Баталсан газар
1 Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын секторын багтаамж (нэвтрэн өнгөрүүлэх чадвар)-ийг тооцоолох аргачилал
а. Орон нутгийн үйл ажиллагааны зааврууд

1. C class


2. D class


3. G class


б. Бусад баримт бичгүүд