Орон нутгийн Нисэх буудлын НХҮ-ний ажлын байрны үйл ажиллагааны заавар.

Орон нутгийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажлын байранд хүчин төгөлдөр баримт бичгийн жагсаалт
1 Баруун урт
2 Баян-өлгий
3 Баянхонгор
4 Говь-алтэй
5 Гурвансайхан
6 Дорнод
7 Завхан
8 Мөрөн
9 Овоот
10 Өвөрхангай
11 Тавантолгой
12 Увс
13 Хан Бумбат
14 Ховдын Бүлган
15 Хэнтий