Байгууллагын бүтэц

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭСЭГ

   Захиргаа хүний нөөцийн хэсэг нь

 • захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал, шийдвэрийн боловсруулалт, түүний
  хэрэгжүүлэлт, удирдах байгууллагуудын үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, мэдээ мэдээллээр хангах
 • албаны тайлан төлөвлөгөө боловсруулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, холбогдох албан тушаалтан,
  удирдлагуудад илгээх
 • хүний нөөцийн чиглэлийн баримт бичиг
 • судалгаа боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах
 • ажилтнуудын эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг
 • анхан шатны эмчилгээ үйлчилгээ, эрүүл мэндийн судалгааг зохион байгуулах
 • эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
 • албаны барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээ, аюулгүй байдлыг хангуулах

зэрэг олон чиглэлээр үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

ТЕХНОЛОГИ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ

   Нислэгийн Хөдөлгөөний Үйлчилгээний Албаны Технологи үйл ажиллагааны хэсгийн үндсэн зорилго нь Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, үр дүнтэй зохион байгуулахад шаардагдах технологийн баримт бичгийг Монгол Улсын хууль, дүрэм, журамд үндэслэн, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт, шаардлагад нийцүүлэн боловсруулахад оршино.

   Тус хэсэг нь олон улсын гэрээ конвенц, иргэний нисэхийн холбогдох хууль, дүрмийн хүрээнд Монгол Улсын агаарын зайд нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага үйлчилгээ үзүүлж байгаа нислэгийн удирдагч нарыг заавал дагаж мөрдөх бүхий л эрх зүйн акт, дүрэм, журам, заавар, гарын авлагыг боловсруулан, батлуулдаг ба үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дүрэм, журамтай холбох үүрэг хүлээсэн тус албаны гол хэсэг юм.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ

   Аюулгүй ажиллагааны хэсэг нь ИНД172 дүрмийн дагуу албаны хэсгүүдэд аюулгүй ажиллагааны хяналтыг хэрэгжүүлэх, аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг таних, үнэлэх, бууруулах зэргээр нислэгийн зөрчил, дутагдлаас сэргийлэх зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий нэгж юм.

   Тус хэсэг нь Иргэний нисэхийн багц дүрмийг хэрэгжүүлэх зохицуулалтыг хангах, аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийг хангах, аюулгүй ажиллагааны үзлэг, хяналт, шалгалт гүйцэтгэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.

   НХҮА нь ОУИНБ-ын Хавсралт 19-д заагдсан Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх стандарт бүхий 6 байгууллагын 1 тул ААХ эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж аюулыг урьдчилан тодорхойлох Аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ боловсруулан ажиллаж байна.

ЧАНАР БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ХЭСЭГ

   Чанар баталгаажуулалтын хэсэг нь ИНД-172 болон MNS ISO 9001:2010 чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний чанарт хяналт, шалгалт, үнэлгээ хийж зөвлөмж зааварчилгаагаар хангах зорилготой.

   Тус хэсэг нь НХҮА-ны хэмжээнд чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, тавигдах шаардлагыг хангуулах, хэрэгжилтийн үр дүнд дотоод аудит хийх, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний чанар болон бүтээгдэхүүнд хяналт тавих, үл тохирлыг илрүүлэх, залруулах болон сэргийлэх арга хэмжээ авах, нислэгийн хөдөлгөөн болон мэдээллийн үйлчилгээний ажилтнуудын сургалт дадлагын чанарт хяналт судалгаа хийх, агаарын тээвэрлэгч нартай хамтран ажиллах, сэтгэл ханамжийн баталгааг бий болгон ажиллаж байна.

ЭРЭН ХАЙХ, АВРАН ТУСЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ ЗОХИЦУУЛАХ ХЭСЭГ

   Монгол Улсын агаарын зайг ашиглан нислэг үйлдэж буй аюулд нэрвэгдсэн эсвэл аюул тулгарсан агаарын хөлгийг эрэн хайх, зорчигч болон багийн гишүүдэд авран туслах үйл ажиллагааны арга хэмжээнд оролцох алба салбар, тээвэрлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг шуурхай дамжуулах зохицуулахад үндсэн зорилго оршино.

   Тус хэсэг нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа олон улсын өнгөрөлтийн болон орон нутгийн нислэгүүдэд Эрэн хайх, авран туслах мэдээлэл зохицуулах үйл ажиллагаанд бэлэн байх зорилгоор олон улсын авран туслах хэт богино долгионы 121,5 мГц-ийн радио холбооны давтамж, богино долгионы 5680 кГц-ийн радио холбооны давтамж дээрх нэвтрүүлгийг тогтмол сонсож, нислэгэнд гарсан саатал, зөрчлийг бүртгэн холбогдох албан тушаалтан, байгууллага, албадад шуурхай мэдээлэх ажлыг хийж гүйцэтгэдэг.

БҮСИЙН НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ХЭСЭГ

   Монгол Улсын агаарын зайд далайн түвшнээс 6150 метрээс дээш 14600 метрийн хооронд “А” ангиллын агаарын зайд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ, Аюул түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээг Монгол Улсын хууль, Иргэний нисэхийн дүрэм, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний журам, зааварт нийцүүлэн үзүүлдэг.

   Тус хэсгийн агаарын зайн бүтэц зохион байгуулалт, хариуцлагын бүсийг 5 сектор болгон хувааж, үүнээс “Төв”, “Мөрөн”, “Говь”, “Дорнод” секторт бодит ажиглалтын удирдлага, “Алтай” секторт процедур аргачлалаар зайчлалыг хангуулан Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

ОЙРТОЛТЫН НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ХЭСЭГ

   Ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын хэсэг нь “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд хөөрөлт, буулт үйлдэх олон улс, орон нутгийн агаарын хөлгүүдэд ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын хариуцлагын бүсэд далайн түвшнээс дээш 6150м хүртэлх өндөрт 100 км радиуст нислэгийн хөдөлгөөний ажиглалтын удирдлагын үйлчилгээ үзүүлдэг.

   Агаарт шилжих хөдөлгөөн хийж байгаа агаарын хөлгүүдийг өөр хоорондоо мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, нислэгийн аюулгүй, үр ашигтай болон дэс дараалалт шуурхай байдлыг хангахад шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөмжөөр нисгэх багийг хангах, агаарын хөлөгт эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа шаардлагатай болсон үед энэ талаар холбогдох байгууллагад мэдэгдэх, шаардлагатай мэдээлэл, тусламжаар хангах үйл ажиллагааг явуулдаг.

АЭРОДРОМЫН НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ХЭСЭГ

   Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын хэсгийн аэродромын хариуцлагын бүс нь олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан, агаарын тээвэрлэгчдйин хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын болон нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлэх үндсэн зорилготой хэсэг юм.

   Агаарт болон аэродромын маневрлах талбайд шилжих хөдөлгөөн хийж байгаа агаарын хөлгүүдийг өөр хоорондөө мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, аэродромын маневрлах талбайд агаарын хөлгийг гадаргуу дахь бусад хөдөлгөөн болон саадуудтай мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, агаарын хөлгийг шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөмжөөр хангах үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэдэг.

   Тус хэсэг нь Цамхагийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын байрнаас аэродромын удирдлагын, газрын хөдөлгөөний зохицуулалтын, нислэгийн мэдээллийн, түгшүүрийн мэдээллийн, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд АТIS мэдээллийн үйлчилгээг тус тус үзүүлэн ажиллаж байна.

НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ

   Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний хэсэг нь Нислэгийн мэдээллийн төвийн 5715 кГц-ийн радио холбооны давтамж дээр Арцат, 5505 кГц-ийн радио холбооны давтамж дээр Туул ажлын байр болон орон нутгийн нисэх буудлын нислэгийн хөдөлгөөний байрнаас Eрөнхий зориулалтын агаарын зайн буюу *G* ангиллын агаарын зайд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгийн нисгэх багт нислэгийн хөдөлгөөний мэдээлэл, аюул түгшүүрийн мэдээллийг дамжуулах, нисгэх багийн хүсэлтээр бусад шаардлагатай мэдээллийн тусламж дэмжлэгийн үйлчилгээг үзүүлдэг.