Товч танилцуулга

   Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба нь Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдийн  аюулгүй ажиллагааг ханган эдийн засгийн үр ашигтай, шуурхай дарааллыг бий болгон Иргэний нисэхийн дүрэм-172, “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” дүрмийн шаардлагыг хангаснаар Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, нислэгийн мэдээллийн болон нислэгийн зөвшөөрөл олгох үйлчилгээг 24 цагийн турш тасралтгүй үзүүлэн ажиллаж байна.Үүнд:

  • Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
  • Ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
  • Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
  • Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ
  • Аюул түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээ
  • Нислэг төлөвлөх үйлчилгээ

     Тус алба нь Бүсийн нутгийн хэмжээнд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний тэргүүлэгч байгууллага болох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна.

   Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/825 дугаар тушаалаар Захиргаа, хүний нөөцийн, Аюулгүй ажиллагааны, Чанар баталгаажуулалтын, Технологи үйл ажиллагааны, Сургалт, дадлагын, Шуурхай төлөвлөлтийн, Эрэн хайх, авран туслах, мэдээлэл зохицуулах,  Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын, Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын, Ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын, Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний, Мэдээллийн Технологийн гэсэн 12 хэсэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.