Хавсралт 1
МА-ЗА001-МХ01

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ

МХ01
НХҮ-ний өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл   Баримтын дугаар…
Та доорхи мэдээллийн төрлөөс (√) ашиглан сонгоно уу!
Нууц Сайн дурын Нэргүй Аюулын Санал
Таны мэдээлэх хуудасны агуулга
1.Таны мэдээлэл нэргүй мэдээлэлд хамаарч байгаа бол нэр, утасны дугаар бичихгүй байж болно.
2.Таны мэдээлэл үнэн, зөв байх ёстойг анхаарна уу!
Мэдээлэл өгсөн ажилтны имэйл хаяг, утасны дугаар
Мэдээлэл өгсөн ажилтны нэр Он/сар/өдөр


ЕНУ-ийн дүгнэлт, шийдвэр, авсан арга хэмжээ
ЕНУ-ийн нэр Он/сар/өдөр