Хавсралт 2
МА-ЗА001-МХ02

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ

МХ02
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний зөрчлийг заавал мэдээлэх хуудас   Баримтын дугаар…
Нислэгийн хөдөлгөөний зөрчил гарсан огноо, цаг, минут Ажлын байр
Огноо Сар Өдөр Цаг Минут UTC Орон нутаг
Тайлбар:
1.Таны хувийн мэдээлэл зөвхөн өгсөн мэдээлэлтэй холбоотой тодруулга авахад ашиглагдана.
2.Таны өгсөн хаягаар танд эргэж мэдээлэхийг анхаарна уу!
3.Та доорхи өгөгдлүүдээс аль нэгийг нь (√) ашиглан сонгон уу!
4.Та мэдээлэл, тодорхойлолтоо өөр хэлбэрээр хавсаргаж болно.
Овог, нэр
E-mail хаяг Утас
НУ, НМА-ы мэдээлэл Зөрчлийн төрөл
НУ, НМА-ы нийт ажилласанжилЗайчлал алдагдсанНХУ-аас шалтгаалсан
Процедур аргачилалаарБосооНисгэх багийн
RadarХэвтээ
АНУ-аар ажилласан Хажуу
ЕНУ-аар ажилласанБусад
НХУ-ын үйлчилгээНислэгийн үе шатI-агаарын хөлөгII-агаарын хөлөг
ИХНД Rad/хяналт Rad/чиглэл Явгалах Хөөрөх АХ-ийн маяг АХ-ийн маяг
Ээлжийн цаг Ө/авах А/замд А/компани А/компани
Агаарын зайн ангилал, мэдээлэл Ө/алдах Ойртолт Бусад Бусад
А  С  D  G Суулт 2-р тойрогт ХНД ИХНД ИХНД
Бусад Бусад Бусад
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Нэмэлт мэдээлэл байгаа эсэх Мэдээлэл өгсөн ажилтны нэр гарын үсэг
Мэдээлэл өгсөн ажилтны имэйл хаяг, утасны дугаар
Тийм Үгүй ОнСарӨдөр


ЕНУ-ийн дүгнэлт, шийдвэр, авсан арга хэмжээ
ЕНУ-ийн нэр ОнСарӨдөр