Хавсралт 3
МА-ЗА001-МХ03Б

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ

МХ03Б
Тоног төхөөрөмжийн ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл   Баримтын дугаар…
Та доорхи өгөгдлүүдээс аль нэгийг нь (√) ашиглан сонгон уу!
RCAG Шууд утас НХУ бусад т/төхөөрөмж VCCS Навигацийн т/төхөөрөмж RADAR Тайлбар
Аэродром AERO132.0 1137 AFTN TWR-1 D/VOR
UB121.5 1136 VAISALA TWR-2 DME
HIL121.5 1611 MetarPC ЕНУ NDB
MUL120.0 Цаг ILS/GP
121.9 Түгш/удирд ILS/LLZ
HIL126.0 IRIS ц/у рад AMS-1
HIL132.0 Маяк удир
ATIS125.0 Гэрлэн дох
121.5 нөөц Стрип хэв
Ойртолт APP120.0 1176 VAISALA APP-1 SSD9
APP121.5 1179 MetarPC APP-2 SDD10
MUL120.0 ЦАГ STCA
HIL132.0 MSAW
HIL121.5 target lost
HIL126.0 Decorrelated
SDD гацах
FDP ажилгүй
хуурамч targ
НӨӨЦ 120.0 ICOM 5513 AFTN HIL121.5
132.0 Jotron 5079 Стрип хэв HIL120.0
121.9 ICOM Avimet ter HIL126.0
CODAN1 гэрлэн дох
CODAN2
126.0 ICOM
121.5 PAE
5680КВ
АРЦ/ТУУЛ ARTS5715 1635 AFTN-1
TUUL5505 1637 AFTN-2
2435КВ
5680KB
Мэдээлэл өгсөн агаарын хөлөг Агаарын хөлгийн алслалт /илтгэх цэгээс/ Агаарын хөлгийн өндөр Хугацаа /UTC/ Мэлээлэл авсан ТХНҮА-ны ЕЗИ, утас Мэдээлэл өгсөн ажилтны имэйл хаяг, утас
Бусад шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл
Мэдээлэл өгсөн ажилтны нэр /гарын үсэг/
ОнСарӨдөр
ЕНУ-ийн дүгнэлт, шийдвэр, авсан арга хэмжээ
ЕНУ-ийн нэр ОнСарӨдөр