Хавсралт 4 МА-ЗА004
НХҮА
АЮУЛЫГ МЭДЭЭЛЭХ ХУУДАС
Аюулгүй ажиллагааны хэсэг


/энэхүү мэдээллийг нягтлан шалгасны дараа бүртгэж хадгална/
Огноо(dd/mm/yy)
Цаг(hh/mm)
НЭР
ГАРЫН ҮСЭГ
Энэхүү мэдээлэх хуудсанд бичигдсэн зүйлүүд нислэгийн аюулгүй ажиллагаа болон агаарын навигацийн үйлчилгээний аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, дээшлүүлэхэд ашиглагдана. Мэдээлэл өгсөн таны зөвшөөрөлгүйгээр нэр, албан тушаалыг холбогдох албан тушаалтан болон хэн нэгэнд гаргаж өгөхгүй бөгөөд бүртгэлд нэр, албан тушаалыг арилгах болно. /Нэр, гарын үсэггүй байж болно/
А.Аюул
Б.Ямар аюул, эрсдэл байна/дэлгэрэнгүй бичнэ үү/
В.Энэхүү аюул эрсдэлийг бууруулах, арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал