ЭЭЛЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС


Техниологи үйл ажиллагаа Шалгасан цаг Тайлбар
Ээлж солилцох, удирдлага шилжүүлэх
Нислэгийн хөдөлгөөний явцын төлөвлөлт
Зайчлал
Strip хөтлөлт, тэмдэглэгээ
Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Загварчилсан хэллэг

VI(voilation)

Бусад:

Хяналтын хуудас хөтөлсөн: Ахлах нислэгийн удирдагч

Танилцсан: Ерөнхий нислэгийн удирдагч

Огноо: ээлж