MN

Human resource

Sections: 9

Positions : 244

Gender ratio

 • Эрэгтэй
 • Эмэгтэй

Age population /%/

 • 21-30 нас
 • 31-45 нас
 • 46-60 нас

Employed years /%/

 • 0-5 жил
 • 6-10 жил
 • 11-15 жил
 • 16-20 жил
 • 21-25 жил
 • 26-с дээш

Education /%/

 • Дээд
 • Тусгай дунд
 • Бүрэн дунд
 • Бүрэн бус

Professional Background /%/

 • Нислэгийн хөдөлгөөний
 • Бусад

Training program for Air Traffic Controllers:

 1. Анхан шатны сургалт/INITIAL/
  1. Шинээр ажилд орсон ажилтнуудад зориулсан танилцах сургалт
 2. Сэргээх болон давтан сургалт
  1. Ажлын байрны дадлагын өмнөх сэргээх сургалт/Pre OJT/
  2. Онцгой нөхцөл тохиолдлын үед ажиллах сургалт, дадлага/Emergency training/
  3. Өөрчлөх, шилжих, хувьсах сургалт
  4. Ажлын байрны сэргээх, давтан сургалт
  5. НХҮ-ний Ойртолтын нислэгийн удирдагчийн ур чадвар хадгалах сэргээх дадлага сургалт
  6. Мэргэжлийн англи хэлний болон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний сэргээх болон давтан сургалт /ОН НУ, НМА/
 3. Мэргэших буюу хөгжих сургалт
  1. Ерөнхий англи хэлний сургалт
  2. Мэргэжлийн англи хэлний LEVEL 4, 5 хангасан НУ-г хэлний түвшин хадгалах, ахиулах сургалт
  3. Мэргэжлийн англи хэлний LEVEL 3-тай НУ-г хэлний түвшин ахиулах сургалт
  4. Багш нислэгийн удирдагчдын заах арга зүйн чадвар олгох сургалт
  5. Менежментийн сургалт
  6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт
  7. Аудиторын сургалт
  8. Хүний нөөцийн сургалт
  9. Аюулгүй ажиллагааны сургалт
  10. Нислэгийн төлөвлөлтийн сэргээх сургалт